fbpx
top
Αγίων Αναργύρων και Φιλικής Εταιρείας – Θέση Λουζιτάνια, Ασπρόπυργος, 19300

Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρία ΔΑΜΙΑΝΟΣ Μ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας καλύπτει την εισαγωγή, εμπορία, προσφορά και εξυπηρέτηση προϊόντων και υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των Κοκκωδών Ορυκτών και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της Εταιρίας στα προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες της, επιτυγχάνεται μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων προδιαγραφών ποιότητας σε όλα τα στάδια και τμήματα της Εταιρίας, αλλά και με την ανταπόκριση, συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες του κάθε Πελάτη. Γενικός στόχος της Εταιρίας ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ, είναι η προσφορά προϊόντων Κοκκωδών ορυκτών εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής ωφέλειας όσο και προστιθέμενης αξίας, για τους Πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία επιδιώκει την :

 • πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, ώστε να εξασφαλιστεί η διαχρονική του συνεργασία με την εταιρία
 • συνέπεια στην τήρηση των δεσμεύσεων της Εταιρίας και την διατήρηση σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού με τους πελάτες και τους προμηθευτές της
 • συνεχή αναβάθμιση της Εταιρίας, για την κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των πελατών, μέσω της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων Κοκκωδών ορυκτών, υπηρεσιών υψηλής εξυπηρέτησης, αλλά και παροχής συνεχούς εκπαίδευσης στο προσωπικό,
 • συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της Επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
 • Καθορισμό και ανασκόπηση στόχων ποιότητας
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Στα πλαίσια αυτά η ΔΑΜΙΑΝΟΣ Μ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.:

 • Δεσμεύεται να τηρεί την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία
 • Επιδιώκει να διαθέτει στους πελάτες της, περισσότερα από όσα περιμένουν, προλαβαίνοντας τις ανάγκες τους και προσφέροντας τους, συμφέρουσες λύσεις
 • Διατηρεί μία σταθερή επαφή με τον πελάτη και πέραν των συμβατικών της υποχρεώσεων, με στόχο την καλλιέργεια της απαραίτητης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μακροπρόσθεσμα
 • Παρακολουθεί διαρκώς όχι μόνο τις σημερινές ανάγκες των πελατών της αλλά και τις ανάγκες που πρόκειται να αποκτήσουν στο μέλλον
 • Ενθαρρύνει τους εργαζομένους της, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στον τομέα ευθύνης τους και να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών
 • Τηρεί τις ποιοτικές, χρονικές και οικονομικές δεσμεύσεις που έχουν αποφασισθεί από τη Διοίκηση και δεσμευθεί από το σύνολο των εργαζομένων
 • Λειτουργεί απαρέγκλιτα βάσει κανόνων για τις σωστές και ηθικές συναλλαγές, με τους Πελάτες και Προμηθευτές της
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα
 • Θεωρεί όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και επιθυμητή κάθε καλόπιστη κριτική των συνεργατών και πελατών της, που αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών της, στα πλαίσια της πολιτικής Πελατειακής Ικανοποίησης που εφαρμόζει

Παράλληλα, στη φιλοσοφία και τις αξίες της Εταιρίας,  εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον της Εταιρίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, πραγματοποιείται συστηματικός σχεδιασμός,  έλεγχος των διαδικασιών και συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ενεργούν αποδεδειγμένα, σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές και ενέργειες, οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.